Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

happy19happy
2186 5479 500
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska
happy19happy
2191 16df 500
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska
happy19happy
2193 1c07 500
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska
happy19happy
Reposted fromLadyGoga LadyGoga
happy19happy
2208 9b51 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey
happy19happy
2079 42af 500
Hard Mode....
Reposted fromPittPossum PittPossum
happy19happy
A chuj w dupę fotomontaż! Jak ktoś nie ma nic to nie ma nic do stracenia.
— Disco Polo
happy19happy
2098 de13
Reposted fromparkaboy parkaboy
happy19happy
2101 6292 500

                            Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
Reposted frombrzezinska brzezinska
happy19happy
2103 627f 500

                                     za tym troszkę będę tęsknić
Reposted frombrzezinska brzezinska
happy19happy
2114 2665 500
Reposted fromkatisz katisz
happy19happy
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze
happy19happy
2123 0558
Reposted fromaaneczka aaneczka
happy19happy
2128 347f 500
Reposted fromkjuik kjuik
happy19happy
To jest prawdziwa dla kobiet klęska,
że taka jest rasa męska
— Jan Sztaudynger
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon
happy19happy
Zawsze chciałem tylko wiecznie żyć
Niczego więcej nie trzeba
I Twoją wodę życiodajną pić
By z aniołami uciekać
— Woda życiodajna
Reposted fromstepowywilk stepowywilk
happy19happy
2138 7217 500
Reposted frommental-cat mental-cat
happy19happy
2139 060c 500
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
happy19happy
happy19happy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl